Regulamentul oficial al campaniei promoţionale

“PayPoint e vara ta!”

                     Perioada Campaniei:  03 iulie 2019 – 28 august 2019

 

Art. 1 – Organizatorul

 • Organizatorul campaniei promoționale “PayPoint e vara ta!” (denumită în continuare “Campania”) este PayPoint Services SRL (denumită în continuare „Organizatorul”), societate înregistrată in conformitate cu legea română, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 8, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/4785/2007 şi avand CIF RO21307815.

având în vedere parteneriatul cu

 

PAYZONE SA. (denumită în continuare „Organizatorul”), societate înregistrată in conformitate cu legea română, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 8, birourile 2,3,4,5,6, sector 1, România, CUI  RO16795469, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15553/18.09.2004.

 • Campania se va desfășura de către PayPoint Services SRL, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/4785/2007 şi avand CIF RO21307815, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei.

 

 • Campania promoționala “PayPoint e vara ta!”, denumita în continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei.

Prin inscrierea la Campanie se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului de către participanți și acordul participanților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Campaniei. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condțiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art.2 – Durata Campaniei, Aria de desfășurare și Serviciile participante

2.1. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, în perioada 03 iulie 2019-28 august 2019, urmând a fi organizată și desfasurată prin intermediul reţelei de socializare www.facebook.com, pe pagina de Facebook “PayPoint România” disponibilă la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania și website-ul www.paypointepremiaza.ro (unde se pot afla detalii despre Campanie si unde se fac înscrierile în Campanie)).

2.2. In situatia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această Campanie, acest fapt va fi adus la cunostință participanților prin publicarea informației pe site-ul www.paypointepremiaza.ro și pe pagina de Facebook “PayPoint România”, cu cel putin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

2.3. Serviciile participante la Campanie sunt următoarele:

 1. a) serviciul de încărcare electronică
 2. b) serviciul de plată a rovinietei
 3. c) serviciul de plată a taxei de pod Fetești
 4. d) seviciul de plată facturi

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în format electronic, pe pagina de internet www. paypointepremiaza.ro si pe pagina de Facebook sub forma de sinteza si cu link catre pagina de website www.paypointepremiaza.ro

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public, prin actualizarea Regulamentului pe pagina de internet www.paypointepremiaza.ro și pe pagina de Facebook “PayPoint România”.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanţi”).

4.2. Pentru înscrierea în Campania Promoțională, participanții trebuie să efectueze în perioada Campaniei, prin intermediul TerminalelorPayPoint Services și Payzone, plata pentru taxa de pod Fetești, plata rovinietei si a facturilor sau plata pentru încărcarea cartelei telefonice, pentru oricare dintre furnizorii de servicii cu care PayPoint Services și Payzone colaborează din următoarele domenii: taxe (taxa de pod Fetești, rovinieta auto, facturi), telecomunicații (telefonie mobilă, internet). Pentru evitarea oricărui dubiu, plată rate bancare, tranzacțiile de transfer de bani, și achiziționarea de monedă electronică nu sunt eligibile pentru înscrierea în Campanie. Lista tuturor furnizorilor parteneri pentru care se pot face plăți prin PayPoint Services și Payzone este disponibilă la următoarea adresă: https://ro-ro.paypoint.com/lista-furnizorilor-parteneri (din această listă, este acceptată pentru înscrierea în prezenta Campanie, doar plata serviciilor aferente domeniilor eligibile, astfel cum au fost menționate mai sus).

La finalizarea oricărei tranzacții de plata facturi, taxă pod, rovinietă sau încărcare electronică, terminalul PayPoint sau Payzone eliberează o chitanță cu datele tranzacției, care este înmânată de către vânzător consumatorului.

Participanții trebuie să păstreze chitanțele aferente plății pe toată perioada Campaniei și pe perioada validării și acordării premiilor, menționată în prezentul Regulament în stare bună (chitanțele să nu fie deteriorate sau rupte, iar textul să fie lizibil); chitanțele reprezintă dovada care validează statutul de câștigător final al celor desemnați prin tragere la sorți și în baza cărora sunt oferite premiile. În această campanie nu poate participa nicio Chitanță aferentă tranzacțiilor de plăți facturi inscripționată cu mesajul “COPIE DUPLICAT”.

4.3. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajaţii PayPoint Services SRL și Payzone SA, angajaţii agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

4.4.Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

4.5. Organizatorul are dreptul de a exclude de la participarea la Campanie acel Participant care nu respectă Regulamentul şi/sau în legatură cu care apar suspiciuni de fraudă, exclusiv în scopul asigurării unei desfăşurări legale şi corecte a Campaniei.

Art.5 – Mecanismul Campaniei promoționale, Atribuirea premiilor Campaniei, Tragerile la sorți

Campania se desfăşoară doar online, pe pagina de Facebook „PayPoint România” disponibilă la adresa www.facebook.com/PayPointRomania, in motorul de cautare Google si pe pagina web a concursului www.paypointepremiaza.ro.

Participanţii care îndeplinesc condiţiile precizate în secţiunea de mai sus (Art.4 – Dreptul de participare), pot fi declaraţi câştigători ai premiilor prezentei Campanii, aşa cum vor fi ele prezentate în Secţiunea 6 de mai jos, în condiţiile în care respectă mecanismul descris în această secţiune.

După îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate, fiecare participant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiți:

 1. să aiba peste 18 ani împliniți la data începerii concursului
 2. să dețină 3 coduri de referință diferite înscrise pe chitanțele aferente oricăror tip de tranzacțiir de plata a facturilor, rovinietei, taxei de pod Fetești și/sau a încărcării electronice efectuate în perioada (03 iulie-28 august 2019 prin intermediul terminalelor PayPoint Services sau Payzone.
 3. să introducă în formularul de înscriere de pe site-ul https://www.paypointepremiaza.ro/project/paypoint-e-vara-ta/ dovada realizării plății cu care s-au înscris în Campania Promoțională, respectiv Codul REF de pe Chitanță prin care se poate face dovada tranzacțiilor realizate prin intermediul terminalelor PayPoint Services sau Codul Tan de pe Chitanță in cazul tranzactiilor realizate prin intermediul terminalelor Participantul va participa o singură dată. Un participant poate fi înscris la tragerea la sorți de câte ori introduce trei noi Coduri de Tranzacții.
 4. să participe la Campania Promoțională, respectând toate prevederile prezentului Regulament
 5. în vederea validării finale și pentru a intra în posesia premiului, un Participant ales câștigător în urma tragerii la sorți trebuie să facă dovada efectuării tuturor Codurile de Tranzacții înscrise în Campania Promoțională. Mai multe detalii privind validarea finală a câștigătorilor sunt menționate în Art.7 al prezentului Regulament : Validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor.

*Pentru ca o înscriere a unui participant să fie validă, Codurile de Tranzacții înscrise trebuie să fie diferite și fiecare să corespundă unei Tranzacții diferite PayPoint Services sau Payzone.

*Pentru evitarea oricărui dubiu, nu se poate înscrie același cod de două ori.

*În cazul în care o persoană înscrie un cod de referință de mai multe ori, în mai multe înscrieri, participă la extragere doar prima înscriere în concurs (în ordine cronologică), iar toate celelalte înscrieri în care apare același Cod REF sau Cod Tan sunt invalidate din oficiu.

 

Atribuirea Premiilor Campaniei, Tragerile la sorți:

Dupa finalul campaniei, pe data de 28 august 2019, câştigatorii se vor extrage prin tragere la sorți electronică.

La tragerea la sorți vor participa toate înscrierile valide recepționate în perioada campaniei.

Tragerea la sorți va avea loc în prezența unei comisii formate dintr-un reprezentant al organizatorului, și reprezentantul juridic al companiei.

În cadrul extragerii se vor desemna câştigatorii, după cum urmează:

 • 52 premii, in valoare totala de 5.000 (cinci mii) lei( vezi Sectiunea 6: Premiile acordat)

 

 1. După extragerea finală a câștigătorilor, se vor extrage 6 rezerve pentru fiecare Categorie, în cazul în care câstigătorii nu pot fi validati din motive independente de Organizator. Condiţiile de validare a rezervelor sunt aceleaşi ca şi în cazul câştigătorilor si se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora.
 2. Un participant poate câștiga un singur premiu pe întreaga durata a Campaniei Promoționale, însă se poate înscrie în concurs cu mai multe Coduri de Tranzacțiidiferite, aferente mai multorTranzacții Paypoint și/sau Payzone, pentru orice tip servicii, în condițiile arătate mai sus. Codurile de Tranzacții pot fi aferente aceluiași tip de servicii. În cazul în care un Participant este desemnat câștigător a mai mult de un premiu, i se va atribui premiul cu valoarea mai mare.
 3. Pentru a participa la prezenta Campanie Promoțională, o persoană trebuie să îndeplinească simultan toate condiţiile definite în secţiunile anterioare. Participanții care nu îndeplinesc condițiile de înscriere și participare menționate în Regulament vor fi eliminați din Campania Promoțională de către Organizator.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campania Promoțională sau de a anula decizia prin care un Participant este desemnat caștigător, în condițiile în care respectivul câștigător este suspectat de fraudarea Campaniei Promotionale sau in cazul utilizatorilor care s-au înscris în Campania Promoțională pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expiră automat după o perioadă determinată de timp sau de pe conturi care nu le aparțin.

Art. 6. Premiile Campaniei:

În cadrul acestei Campanii Promoționale, Organizatorul oferă 3 categorii de premii, prin tragere la sorți electronică, după cum urmează:

 • Categoria I : o vacanță de 3 nopți în Bulgaria, la Nisipurile de Aur

 

Premiul constă într-o vacanță de 3 (trei) nopți în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, care va avea loc în intervalul 05.09.2019 – 08.09.2019, pentru 2 (două) persoane – câștigătorul și un însoțitor desemnat de acesta (denumit în continuare Premiul). Informațiile cu privire la vacanță (perioada exactă, locația, hotelul) vor fi comunicate câștigătorului cel târziu până la data de 04.09.2019. Premiul va include: • Transport Bucuresti-Nisipurile de Aur-Bucuresti • Cazare 3 nopți în cameră dublă standard • Mic dejun• Hotel 3 stele

În cazul în care câștigătorul dorește să achiziționeze alte servicii opționale suplimentare pe toata durata excursiei, servicii si cheltuieli care nu sunt incluse in pachetul respectiv de servicii turistice ce depășesc premiul acordat conform acestui Regulament (de ex. transport, mini-bar, pay/view TV etc), va suporta costurile acestor servicii exclusiv din surse (venituri) proprii, Organizatorul neavând nicio obligație de a suporta cheltuielile suplimentare

 

 • Categoria a II-a : un weekend la Ferma Dacilor, Tohani

 

Premiul constă într-o vacanță de 2 (două) nopti la Ferma Dacilor, care va avea loc în intervalul 06.09.2019 – 08.09.2019, pentru 2 (două) persoane – câștigătorul și un însoțitor desemnat de acesta (denumit în continuare Premiul). Informațiile cu privire la vacanță (perioada exactă, locația, hotelul) vor fi comunicate câștigătorului cel târziu până la data de 04.09.2019. Premiul va include: • Transport • Cazare 2 nopți în cameră dublă • Mic dejun• Vizita la Crama Lacerta (tur crama și degustare) • Echitație• Resort 4 stele.

În cazul în care câștigătorul dorește să achiziționeze alte servicii opționale suplimentare pe toata durata excursiei, servicii si cheltuieli care nu sunt incluse in pachetul respectiv de servicii turistice ce depășesc premiul acordat conform acestui Regulament (de ex. transport, mini-bar, pay/view TV etc), va suporta costurile acestor servicii exclusiv din surse (venituri) proprii, Organizatorul neavând nicio obligație de a suporta cheltuielile suplimentare.

 

 • Categoria a III-a : 50 (cincizeci) Kit-uri promoționale PayPoint formate din tricou, șapcă, pix și rucsac.

 

Valoarea totala a premiilor este de 5.000 (cinci mii) LEI(net)

 

 • Nu se permite schimbarea premiilor, în niciun fel.
 • Câștigătorul Premiului oferit în cadrul acestei Campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestuia cu alte bunuri și nici nu poate schimba caracteristicile premiului castigat.
 • În cazul în care câștigătorul dorește să achiziționeze alte servicii opționale suplimentare pe toată durata excursiei, servicii și cheltuieli care nu sunt incluse în pachetul respectiv de servicii turistice ce depășesc premiul acordat conform acestui Regulament (de ex. transport, mini-bar, pay/view TV etc), va suporta costurile acestor servicii exclusiv din surse (venituri) proprii, Organizatorul neavând nicio obligație de a suporta cheltuielile suplimentare.
 • Un participant se poate inscrie cu un numar nelimitat de Coduri de Tranzacțiepe toata durata Campaniei, pentru a-si spori sansele de castig.
 • Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea sau serviciile ascunse ale Premiului acordat în această Campanie.
 • Pentru a intra în posesia Premiului, câștigătorul nu va efectua nicio altă plată suplimentară, cu excepția contravalorii produselor achiziționate pentru participarea în Campanie și eventual costul convorbirii telefonice, a SMS-ului/lor ori alte cheltuieli normale ce derivă din practica comercială normală.
 • În situația în care un câștigător refuză să accepte premiul câștigat, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu.
 • În cazul în care numărul de participanţi validaţi va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru această Campanie, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului.

Art.7. Validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor

În perioada 03 iulie 2019 – 28 august 2019, după desemnarea câștigătorilor prin tragere la sorți conform Art. 5, un reprezentant al Organizatorului prin intermediul căruia se realizează Campania va face demersurile necesare contactării câștigătorilor prin mesaj privat pe Facebook sau prin e-mail. Participantul va fi informat că pentru validarea calității de câștigător trebuie:

 1. Să trimită în decursul a maxim 7 zile zile calendaristice de când sunt contactați, la adresa admin@paypointepremiaza.ro, dovada realizarii platii celor trei Tranzacții diferite cu care s-au inscris în Campania Promoțională, respectiv copie/scan/poză după Chitanţe împreună cu o copie CI/BI valabil. Organizatorul își rezervă dreptul dea cere potențialilor câștigători dovezi suplimentare (fie poza/scan/copie dupa facturile platite pentru inscriere în Campanie, fie să trimita in original chitanțele folosite pentru înscriere) în scopul validării.
 2. Dacă Participantul declarat câștigător în urma tragerii la sorți nu poate face dovada efectuării plății tuturor celor trei Tranzacții diferite cu care s-a înscris în Campania Promoționala, calitatea de câștigător îi este retrasă și se va trece la rezerve.
 3. În cazul in care contactarea Participantului desemnat câștigător nu este posibilă in perioada 02 septembrie 2019 – 05 septembrie 2019 sau Organizatorul nu primește cele necesare pentru validarea premiului în termenul menționat anterior, sau câștigătorul refuză premiul, calitatea de castigator îi este retrasă și se va trece la rezerve.
 4. Acordarea premiilor “Premii in bonuri cadou” cade in sarcina Organizatorului. Premiile din categoria a II a Premii, constând în tichetecadou vor fi trimise de către Organizator prin intermediul serviciului de curierat, in termen de maxim 8 zile lucratoare de la data validării finale a câștigătorilor. Alături de premiu, castigatorii vor primi si un Proces-Verbal in dublu exemplar si au obligatia de a semna respectivul Proces-Verbal si de a-l returna prin acelasi curier care le-a adus si premiul. Costul pentru trimiterea premiilor si returnarea Proceselor Verbale revine Organizatorului.
 5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

Art.8. Anunțarea câștigătorilor  

8.1. Lista câștigătorilor finali va fi publicată pe site-ul PayPoint Romania www.paypointepremiaza.ro şi va fi anunțată și pe pagina de Facebook ,,PayPoint Romania’’ în termen de 3 zile lucrătoare de la data validarii finale a tuturor caştigatorilor.

8.2. Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiei impuse Organizatorului de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

8.3. Participanții sunt de acord ca, in cazul in care vor deveni castigatori, numele, adresa (oras si judet) si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plaţi, numai daca acestia isi exprima in mod expres acordul in acest sens.

Art. 9. Limitarea răspunderii:

Inscrierile inregistrate înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului  de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.

Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendică acelasi cont participant in Campanie; premiul va fi acordat persoanei care işi declară datele de contact si care trimite copia dupa BI/CI corespunzatoare datelor declarate si care face dovada (incarcă şi trimite captura de ecran) dovedind ca a incarcat cele trei Coduri de Tranzacții valide.

Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

De asemenea, Organizatorul nu este responsabil daca aplicatia Campaniei Promotionale este oprita sau nu mai functioneaza din cauza erorilor aparute in cadrul platformei Facebook. In acest caz, campania este suspendata pana la remedierea situatiei.

Art. 10. Taxe și impozite:

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte de participare suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei etc.).

Art. 11. Angajamente, Confidențialitatea Datelor:

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu legislatia in domeniu, incluzand Regulamentul General de Protectie a Datelor (Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE) – GDPR.

Categoriile de persoane vizate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: Participanții la campanie.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal): consimțământul persoanei vizate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR; obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit.  (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR), astfel:

 1. a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor caștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor;
 2. b) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului; pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 3. c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • partenerii sai, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei);
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă, autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul Organizatorului, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi pastrate cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate beneficiaza de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucreaza; si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; · datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; · datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 4. d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

 1. e) Dreptul la restricționarea prelucrarii: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor în cauză; · în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; · în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță; · în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 2. f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmita datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizând următoarele date de contact: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, in atentia departamentului Marketing si e-mail: admin@paypointepremiaza.ro.

 1. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-şi exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

Art. 12. Litigii:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Bucureşti.

Eventualele reclamatii ale castigatorilor legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, in atentia Departamentului Marketing, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera lezaţi in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

Organizatorul este indreptaţit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat in mod fraudulos castigarea de premii, Organizatorul va initia demersurile judiciare legale impotriva respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 13. Forța Majoră:

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-şi indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 14. Regulamentul oficial al Campaniei Promoționale:

Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, pe pagina de Facebook a companiei disponibila la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania si pe pagina de internet a companiei, la adresa www.paypointepremiaza.ro.

 

Art. 15. Definiții

 1. Chitanța reprezintă documentul emis pe suport de hartie de cătreTerminal, în urma efectuării Tranzacției de către Consumator;
 2. Cod de Tranzacție – Codul unic, aferent fiecărei Tranzacții Paypoint Services sau Tranzacții Payzone;
 3. Cod REF – Codul unic, aferent fiecărei Tranzacții Paypoint Services;
 4. Cod Tan – Codul unic, aferent fiecărei Tranzacții Payzone;
 5. Consumator – înseamnă persoanele fizice care folosesc Serviciile pentru a efectua plăţi către Furnizorii de Servicii sau a beneficia de servicii preplatite ale acestora
 6. Furnizori de Utilități – înseamnă companiile cu care PayPoint Services sau Payzone a încheiat contracte de distributie, furnizare servicii  de  colectare  plăţi  sau  de  alte servicii (de exmplu: furnizorii de utilități, instituții/autoritătăți publice etc);
 7. Participant – persoana fizică care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de prezentul Regulament pentru a participa la campania reglementată prin acest Regulament;
 8. Servicii – cuprinde următoarele servicii: Serviciul de plată a rovinietei, Serviciul de plată a taxei de pod Fetești, Serviciul Incarcare Electronica, Seviciul de plată facturi.
 9. Serviciul de plată a rovinietei – serviciu prin care Consumatorul, folosind Terminalele PayPoint Services sau Payzone plătește taxa de acces pod Fetești a autovehiculelor, conform condițiilor stabilite de N.A.I.R. S.A.
 10. Serviciul de plată a taxei de pod Fetești – serviciu prin care Consumatorul, folosind Terminalele PayPoint Services sau Payzone plătește taxa de acces pod Fetești a autovehiculelor, conform condițiilor stabilite de N.A.I.R. S.A.;
 11. Serviciul Incarcare Electronica – serviciu prin care Consumatorul, folosind Terminalele PayPoint Services sau Payzone cumpără cartele valorice electronice, ce fac parte din categoria produselor pre-platite oferite de Furnizorii de Servicii;
 12. Seviciul de plată facturi – serviciu prin care Consumatorul, folosind Terminalele PayPoint Services sau Payzone, plătește sumele datorate şi plătibile către diverşii Furnizori de Servicii, pe baza prezentarii de catre acestia (cand este cazul) a unui mediu de plata emis de Furnizorul de Servicii (de ex. factura, instiintare de plata cu cod de bare, card, etc) si/sau introducerea/ selectarea informatiilor relevante pe Terminal. Acest serviciu presupune plata de utilități, rate bancare, costuri administrare imobil (întreținere imobil);
 13. Serviciu de transfer de bani sunt tranzacţii de trimitere, tranzacţiile de primire şi tranzacţiile comerciale efectuate prin intermediul unui operator de plati;
 14. Terminal– înseamnă aparatul multifunctional, proprietatea PayPoint Services sau Payzone, ce poate avea scanner coduri de bare si cititor de card ce permite plata Serviciilor;

 

 1. Tranzactie Paypoint – in functie de tipul ei, reprezinta: (1) transmiterea, prin  echipamentele și sistemele informatice PayPoint Services, a unei cartele valorice electronice catre Terminal pentru vanzare catre Consumator (2) colectarea de la Consumator a unei plati catre un Furnizor de Servicii, fie prin preluare informatii de pe un mediu de plata (de ex. scanare cod de bare), fie prin introducerea si/sau selectarea informatiilor relevante pe Terminal, pentru inregistrarea platii la Terminal si emiterea ulterioara a dovezii de plata de catre Terminal;
 2. Tranzactie Payzone – in functie de tipul ei, reprezinta: (1) transmiterea, prin echipamentele și sistemele informatice Payzone, a unei cartele valorice electronice catre Terminal pentru vanzare catre Consumator (2) colectarea de la Consumator a unei plati catre un Furnizor de Servicii, fie prin preluare informatii de pe un mediu de plata (de ex. scanare cod de bare), fie prin introducerea si/sau selectarea informatiilor relevante pe Terminal, pentru inregistrarea platii la Terminal si emiterea ulterioara a dovezii de plata de catre Terminal;

 

Acest concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau organizat integral sau in colaborare cu Facebook.Prezentul Regulament produce efecte începând cu data publicării acestuia.

 

 

 

 

PayPoint Services SRL

 

 

 

 

 

 

.